Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Javna rasprava trajati će od 27. rujna do 27. listopada 2022.
KLASA: 350-01/17-01/03
URBROJ: 2117-9-06/1-22-390
Korčula, 21. rujna 2022.

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),  Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, objavljuje

Javnu raspravu o Prijedlogu
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

 1. Javna rasprava trajati će od 27. rujna do 27. listopada 2022.
 2. Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 29. rujna 2022. u dvorani Doma kulture u Korčuli s početkom u 10.30 sati.
 3. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule može se izvršiti u vremenu trajanja javne rasprave u velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom od 8.30 do 10.30 sati, na mrežnim stranicama Grada Korčule (https://www.korcula.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.
 4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule biti će izložen na javnom uvidu u sljedećoj formi:
  – Tekstualni dio – provedbene odredbe
  – Grafički dio – kartografski prikazi
  – Obrazloženje
  – Sažetak za javnost.
 5. Sudionici u javnoj raspravi mogu svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, podnositi:
  – upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule,
  – usmeno tijekom javnog izlaganja na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
  – upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
  – dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula,
  – predajom u pisarnicu Grada Korčule
 6. Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule je 27. listopada 2022.
 7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koja budu dostavljena nakon 27. listopada 2022. ili budu napisani nečitko, bez naziva, imena, prezimena, adrese ili potpisa neće se razmatrati i uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK
Vedran Božanić, dipl. ing. građ.