Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup

Grad Korčula raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na prvom katu zgrade označenoj kao čest. zgr. 448, 452 k.o. Korčula, površine cca 100 m2. Rok za dostavu ponuda je do 28. veljače 2012. godine do 13,00 sati.

Republika Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Korčula
Gradonačelnik

KLASA: 372-03/12-01/01
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 15. veljače 2012.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora (Narodne novine125/11) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03, 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule je dana 15. veljače 2012. godine raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

 1. Daje se u zakup poslovni prostor u prvom katu zgrade označenoj kao čest. zgr. 448, 452 k.o. Korčula površine cca 100 m2. Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa referentom za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove (tel. 711 143).
 2. Poslovni prostor daje se za sljedeću djelatnost: financijsko posredovanje, uredski prostor.
 3. Početna (mjesečna) cijena zakupnine iznosi 15,00 EUR/m2, protuvrijednost u kunama na dan obračuna po srednjem tečaju HNB.
 4. Poslovni prostor daje se u zatečenom stanju. Zakupnik može urediti poslovni prostor o svom trošku za obavljanje svoje djelatnosti, uz prethodnu suglasnost Grada Korčula na troškovnik. Zakupnik je dužan održavati poslovni prostor (tekuće održavanje) o svom trošku.
 5. Zakupnik je dužan plaćati sve troškova koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti.
 6. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od deset (10) godina.
 7. Porezne troškove i troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.  Solemnizacija ugovora je uvjet sklapanja ugovora.
 8. Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05 i 107/07), ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
  Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.
 9. Na natječaj se mogu javiti domaće pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedenih u točki 2. ovog Natječaj. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
  • ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe);
  • presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu, te izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz obrtnog registra, ne stariji od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
  • izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz sudskog registra, ne stariji od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
  • potvrde Grada Korčula i KTD Hober d.o.o. da nisu njihovi dužnici ni po jednom osnovu, ne starije od 30 dana do dana objave ovog natječaja; te dokaz da nema nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ( potvrda Porezne uprave),
  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 8. ovog natječaja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 8. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
  • naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
  • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za m2 u nominalnom iznosu za prostor koji se traži u zakup;
  • broj žiro računa ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
  • kopiju uplatnice o uplaćenoj jamčevini,
  • punomoć osobi koja u ime i za račun natjecatelja dostavlja ponudu, za fizičke osobe ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe potpisanu od strane zakonskog zastupnika.
  • Ponuda mora biti potpisana (i pečatirana za pravne osobe) od strane fizičke osobe (ili ovlaštenog punomoćnika) odnosno od ovlaštene osobe pravne osobe (zakonskog zastupnika ili ovlaštenog punomoćnika).
 10. Svaki natjecatelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn, te kopiju uplatnice dostaviti uz ponudu, u protivnom ne može sudjelovati u nadmetanju. Uplatu treba izvršiti na žiroračun Grada Korčula broj 2360000-1820400008 poziv na broj 68– 7722, OIB, svrha: jamčevina za prostor u čest.zgr. 448 i 452 k.o. Korčula. Jamčevina se uračunava u zakupninu. Pravo na povrat jamčevine nema onaj natjecatelj koji odustane od natječaja. Osobi koja je sudjelovala na natječaju, a nije uspjela, jamčevina se vraća.
 11. Pismene ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno u pisarnicu Grada Korčula, u zatvorenim omotnicama na adresu : Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom „Natječajnom povjerenstvu za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora- ne otvaraj“. Na poleđini omotnice treba naznačiti naziv i adresu natjecatelja.
  Ponude se dostavljaju u pisarnici Grada Korčula.
 12. Rok za dostavu ponuda je do 28. veljače 2012. godine do 13,00 sati bez obzira na način dostave ponude.
  Javno otvaranje
  ponuda biti će dana 28. veljače 2012. godine s početkom u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčula.
 13. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.
 14. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik presliku izvoda o registraciji.
 15. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine po m2.
  Ukoliko dvije ili više ponuda bude iste vrijednosti, Grad Korčula će između takvih natjecatelja organizirati dodatno usmeno nadmetanje, a o mjestu, vremenu i uvjetima nadmetanja takvi natjecatelji će biti posebno obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja usmenog nadmetanja. Natjecatelj koji ne pristupi dodatnom nadmetanju gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječaju, tj. smatrat će se da je odustao od natječaja.
 16. Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
 17. Grad Korčula  pridržava pravo da do okončanja natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima, odnosno pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.
 18. Izabrani zakupnik dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradom Korčula po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva za sklapanje ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
 19. Zakupnik je obavezan u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu uplatiti depozit u visini tri mjesečne zakupnine, kao sredstvo osiguranja, a koji će se u slučaju da zakupnik redovito plaća ugovorene obveze vratiti zakupniku po isteku zakupa.
 20. Zakupnik je dužan izdati bjanko zadužnicu u iznosu od pedeset tisuća kuna.
 21. Zakupnik je obvezan osigurati poslovni prostor od požara i vremenskih nepogoda, te policu osiguranja vinkulirati u korist Grada Korčula. Sklapanje police osiguranja i plaćanje troškova osiguranja uredit će se ugovorom o zakupu.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.

 • Dokument u .pdf formatu možete pogledati ovdje