Javni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog rješenja spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Korčuli

Rok predaje Natječajnih radova je 6. veljače 2024. godine do 15.00 sati.

KLASA: 406-04/23-01/00006
URBROJ: 2117-9-03/2-23-00002
Korčula, 20. studenog 2023.

GRAD KORČULA RASPISUJE

a

URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST j.d.o.o.

provodi i organizira

PROJEKTNI NATJEČAJ
OPĆI, PRVOG STUPNJA SLOŽENOSTI, ZA REALIZACIJU, JEDNOSTUPANJSKI, ANONIMNI

J A V N I   N A T J E Č A J
Za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog rješenja
SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI

Evidencijski broj nabave Raspisivača natječaja
JN/MV-5/2023
CPV: 71200000-0
Arhitektonske i srodne usluge

1.OPĆI UVJETI NATJEČAJA
I.1.
RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)
GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Matični broj: 2681749
OIB: 92770362982; Broj telefona: 020/711 143
Internetska adresa: www.korcula.hr
Adresa elektroničke pošte: info@korcula.hr
Odgovorna osoba Naručitelja: gradonačelnica Nika Silić Maroević

I.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST j.d.o.o., Trg Drage Iblera 7, Zagreb
OIB: 51998222936
Tel: +385 1 4612134
Mob: +385 91 1602956
E-mail: [email protected]
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. A1260

I.3. IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
D ARCHITECTURA d.o.o.
20260 Korčula, Šetalište Tina Ujevića 5, Autorica: Daniela Farčić, dipl.ing.arh., ovl.arh. A2123
Adresa elektroničke pošte: [email protected]

I.4. VRSTA PROJEKTNOG NATJEČAJA
Otvoreni, opći, za realizaciju, I stupnja složenosti, jednostupanjski, anonimni za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog rješenja SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI.
CPV: 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Evidencijski broj nabave: JN/MV-5/2023
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 147-23/KO-UAKL/NJN

I.5. PREDMET NATJEČAJA
Izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog rješenja SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI.

I.6. SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, odabrati najbolje funkcionalno i oblikovno vrijedno idejno rješenje za realizaciju SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI.

Odabrano prvonagrađeno idejno rješenje poslužiti će kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI.

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je predložio natjecatelj odnosno autor prvonagrađenog rada.

I.7. PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne ili fizičke osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist.

Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobrazni arhitektidipl. ing. arh., mag. ing. arch., kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti,  studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti i umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju kao natjecatelji ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, izrađivač Natječajnog elaborata, stručni savjetnici izrađivača Natječajnog elaborata kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne skupine uključivo njihov bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi neposredno nadređeni i suradnici. Osobe koje bi zbog svog sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

I.8. OGLAS O RASPISU NATJEČAJA

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), podaci o natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, prema sljedećem: Poziv na natječaj i Natječajni elaborat, objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN). Bez odgode, isti dan, a nakon objave u EOJN, Poziv na natječaj i Natječajni elaborat objavit će se na mrežnim stranicama Raspisivača, www.korcula.hr. Obavijest o raspisu natječaja bit će objavljena dnevnom tisku te dostavljena Hrvatskoj komori arhitekata i Udruženju hrvatskih arhitekata.

I.9. PRAVNA OSNOVA

Natječaj se provodi u skladu s poglavljem 2., člancima 327., 328., 329., 330. i 331. (Pravila kojima se uređuju projektni natječaji) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) (dalje ZJN), i ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ako iste nisu u suprotnosti sa ZJN.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 3. ZJN (NN 120/16, 114/22).

Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 33.673,32 € odnosno 253.711,63 kn bez PDV-a, (fiksni tečaj konverzije 7.53450) temelji se na ukupnom neto iznosu nagradnog fonda kao i naknadama Ocjenjivačkom sudu, tehničkoj komisiji i tajniku (naknada radnim tijelima) te vrijednosti usluge izrade daljnje projektno tehničke dokumentacije.

– nagradni fond u iznosu od 10.451,92 € odnosno 78.750,00 kuna neto, naknada radnim tijelima u iznosu od 2.090,40 odnosno 15.750,12 kuna neto (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za koju se namjerava sklopiti ugovor, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak  1. ZJN (NN 120/16, 114/22), s ovlaštenom osobom za projektiranje prvonagrađenog rada koja ima dokaze sposobnosti propisane ZJN (NN 120/16, 114/22) i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu od cca 21.131,00 € odnosno 159.211,52 kn bez PDV-a.

Raspisivač (javni naručitelj) sklopiti će Ugovor o pružanju usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije temeljem pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno članku 133. ZJN (NN 120/16,114/22) s Ponuditeljem kojeg predloži autor/i  prvonagrađenog natječajnog rada.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća glavni projekt i izvedbeni projekt s troškovnicima pojedinih struka:
– Arhitektonski projekt s krajobraznim elaboratom
– Građevinski projekt vodovoda i odvodnje
– Elektrotehnički projekt rasvjete

Projektno tehnička dokumentacija ne uključuje eventualno ostale potrebne tehnološke projekte, istražne radove ili druge stručne podloge.

Planirana vrijednost ukupne investicije iznosi 565.000,00 (bez PDV-a), odnosno 4.256.992,50 kn tj. 565,00 €/m2

Uvjeti natječaja u cijelosti su dostupni na poveznici.
Prilog: Program natječaja