Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i turizam

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 89/19 od 20.9.2019. godine. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2138/01-05/1-19-2
Korčula, 18. rujna 2019.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnice Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Upravni odjel za upravljanje Gradskom
imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule
za radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i turizam
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
 2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
  -magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
  -najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  -aktivno znanje engleskog jezika,
  -položen državni stručni ispit,
  -poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

v.d. PROČELNICA
Mirjana Burica Žuvela, dipl. iur.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na poveznici.
Opis poslova, podatke o plaći i način provjere možete preuzeti na poveznici.

Obavijest o održavanju provjere možete preuzeti na poveznici.