Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet natječaje je prodaja ½ nekretnine označene kao čest. zgr. 412/1 z.u. 46 k.o. Žrnovo, ukupne površine 22 m2

KLASA: 940-02/18-01/03
URBROJ: 2138/01-02-19-3
Korčula, 11. ožujka  2019.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 3/18), a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), raspisuje se

 J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule
prikupljanjem pismenih ponuda

  1. Predmet natječaje je prodaj ½ nekretnine označene kao čest. zgr. 412/1 z.u. 46 k.o. Žrnovo, ukupne površine 22 m2.

Tekst natječaja u cijelosti možete pročitati ovdje.

                 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing