Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu groblje Račišće

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu

KLASA: 940-02/19-01/29
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 30. prosinca  2019.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18) i 110/18) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura GROBLJE – mjesno groblje Račišće u naselju RAČIŠĆE izvedeno na kčbr. *948/2, 951, 953, 954/2 i 3297  u k.o. RAČIŠĆE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.