Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu – igralište u Pupnatu

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 29. rujna 2021. od 09:00 do 09:30 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule.

KLASA: 940-02/21-01/03
URBROJ: 2138/01-02-21-3
Korčula, 26. kolovoza 2021.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE ZELENE POVRŠINE – zemljište za sport i rekreaciju u naselju Pupnat izvedeno na kč.br. 1216/2, 1219/2, 1219/3, 1205/3, 1221/2, 1223/3, 1217, 1224, 1384/2, 1225/2, 1229/1, 1229/2, 1230/3, 1232, 1233/1, 1233/3, 1234, 1233/4, 1233/2, 1240/1, 1240/2, 1239, 1236, 1248, 1241 i 1372 sve k.o. Pupnat, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.