Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu igralište Hotel Park

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

KLASA: 940-02/20-01/05
URBROJ: 2138/01-02-20-4
Korčula, 25. svibnja 2020.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura Zemljište za sport i rekreaciju – Igralište u naselju KORČULA,  izvedeno na k.č. 437/1 u k.o. KORČULA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.