Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) propisao je obvezu Gradskog vijeća Grada Korčule da osnuje Savjet mladih. U tu svrhu Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih, a danas je objavljen javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule.

 

 

grb_hrvatski 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA

Gradsko vijeće

 Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule  („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 8/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine objavilo

 

J A V N I    P O Z I V
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule

I.

Savjet mladih Grada Korčule se osniva kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Korčule koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Korčule.

II.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule (u nastavku teksta: Savjet) imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Korčule.

III.

Savjet broji sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Kandidati za članove Savjeta mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Korčule u dobi od 15 (petnaest) do 29 (dvadesetdevet) godina života.

Članovi Savjeta bira Gradsko vijeće na vrijeme od dvije godine.

IV.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta podnosi se u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište i kratki životopis),
  • obrazloženje prijedloga,
  • program kandidata.

Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Uz prijedlog se mora dostaviti pisana izjava kandidata o svom pristanku na kandidaturu.

V.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

  • potvrdu o prebivalištu kandidata (ne stariju od tri mjeseca od dana objave ovog poziva),
  • izvadak iz registra udruge odnosno izvadak iz sudskog registra (za ustanove).

Isprave iz prethodnog stavka dostavljaju se u izvorniku.

VI.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u „Slobodnoj Dalmaciji“, osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Grad Korčula, Gradsko vijeće-Odbor za izbor i imenovanje, 20160 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: “Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih”.

VII.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

VIII.

Protiv odluke Odbora za izbor i imenovanje o odbacivanju odnosno odbijanju prijedloga kandidata, koja se dostavlja ovlaštenom predlagatelju, može se izjaviti žalba Odboru za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća u roku od tri dana od dana dostave odluke o odbacivanju odnosno odbijanju prijedloga.

 (Objavljeno dana 8. ožujka 2010.)