Javni poziv za savjetovanje s javnošću oko donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru

Savjetovanje traje od 22. rujna 2023. godine do 22. listopada 2023. godine. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na kojeg se odnose, te biti pravodobno dostavljeni.

KLASA: 342-01/23-01/00002
URBROJ: 2117-9-05/11-23-00001
Korčula, 21. rujna 2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o redu na pomorskom dobru

Grad Korčula objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Odluku o redu na pomorskom dobru koja se donosi temeljem  čl. 149. st. 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 88/23).

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim  lukama stupio je na snagu dana 29. srpnja 2023. godine i propisao između inih odredbe vezano za ustrojstvo pomorskog redarstva, dozvole na pomorskom dobru (ranija koncesijska odobrenja), zabrane postupanja na pomorskom dobru i dr.

Predmetnu Odluku donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnice, sukladno Zakonu, a rok za donošenje odluke je do 29. listopada 2023. godine.

Za donošenje navedene Odluke Zakonom je propisano obvezno savjetovanje s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) u trajanju od 30 dana.

          Savjetovanje traje od 22. rujna 2023. godine do 22. listopada 2023. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. listopada 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt, osobno na adresu Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, Korčula ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na kojeg se odnose, te biti pravodobno dostavljeni.

Sastavni dio ove objave čine:
– Javni poziv – za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru, Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje – Prilog 1 i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta – Prilog 2 koje možete preuzeti na poveznici.
– Nacrt Odluke o redu na pomorskom dobru možete preuzeti na poveznici.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću