Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2024. godini

Savjetovanje traje od 29. ožujka 2024. godine do 29. travnja 2024. godine.

KLASA: 013-03/24-01/01
URBROJ: 2117-9-05/11-24-01
Korčula, 29. ožujka 2024.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2024. godini

Grad Korčula objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2024. godini.
Savjetovanje traje od 29. ožujka 2024. godine pa do 29. travnja 2024. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. travnja 2024. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt, osobno na adresu Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, Korčula ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Programa na kojeg se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

PROČELNICA
Željka Marunović, dipl.iur.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću