Natječaj za ravnetelja Gradske knjižnice u Korčuli

Grad Korčula rspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice "Ivan Vidaki" u Korčuli. Natječaj je objavljen 14. ožujka 2011. godine. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Natječajno povjerenstvo

r a s p i s u j e

J A V N I    N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice «Ivan Vidali» u Korčuli

 1. Ravnatelj Knjižnice imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan.
 2. Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.
 3. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće isprave:
  •  životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
  • dokaze o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (preslika radne knjižice i
  • preslika ugovora o radu ili drugog akata o zasnivanju radnog odnosa, ili
   potvrdu poslodavca iz kojih će biti razvidno naziv radnog mjesta i/ili opis poslova i zadataka). 
   Prijava obvezno sadržava ime i prezime i adresu podnositelja prijave (natjecatelja), naznaku da  se radi o prijavi na natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice, naziv i adresu primatelja: Grad Korčula, Natječajno povjerenstvo, te vlastoručni potpis natjecatelja
 4. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave u «Slobodnoj Dalmaciji».
 5. Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Korčule, na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja Knjižnice“ ako se prijava dostavlja u omotnici.
 6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 7. Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ donosi Gradsko vijeće Grada Korčule.
 8. Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
 9. Natjecateljima se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta), koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa.

KLASA: 612-04/11-01/01
URBROJ: 2138/01-02-11-3
Korčula, 11. ožujka 2011.

Natječaj je objavljen dana 14. ožujka 2011.