Odluka o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli

Na temelju članka 127. stavka 1. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06. 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Korčule dana 18. travnja 2016. godine donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta

rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli

Članak 1.

U Odluci o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezerviranim za vozila invalida u gradu Korčuli („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 3/07,5/07, 7/07, 7/08 i 5/14) u članku 1. stavku 1. točka 5. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-05/06-03/107

URBROJ: 2138/01-02-16-8

Korčula, 18. travnja 2016.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris. ing.