Odluka o naknadi za rad Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 28/10), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo 

O D L U K U
o naknadi za rad Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika Grada Korčule (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Dužnosnici koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na naknadu za rad, i to:

1. Gradonačelnik – u neto iznosu od 30% umnoška koeficijenta za obračun plaće Gradonačelniku, koji svoju dužnost obavlja profesionalno, i osnovice za obračun plaće,

2. Zamjenik gradonačelnika – u neto iznosu od 25% umnoška koeficijenta za obračun plaće Gradonačelniku, koji svoju dužnost obavlja profesionalno, i osnovice za obračun plaće. 

Članak 3.

Pravo na naknadu za rad se ostvaruje danom stupanja na dužnost sukladno zakonu, ukoliko se dužnosnik ne očituju u roku određenom zakonom da će svoju dužnost obavljati profesionalno,  ili od dana kada se promijeni radno pravni status dužnosnika, tj. kada isti po vlastitom očitovanju ne želi svoju dužnost i dalje obavljati profesionalno.

Naknada se obračunava i isplaćuje mjesečno za protekli mjesec, a isplaćuje se u pravilu kada se isplaćuje plaća službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Korčule.

Članak 4.

Rješenja o visini naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi pročelnik upravnog tijela Grada Korčule nadležnog za kadrovske poslove. 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 121-01/10-01/01                                                                                      PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. lipnja 2010.                                                                                  Lovro Krstulović, dr. stom.