Odluka o određivanju plaće zaposlenicima Ustanove “Športski objekti Korčula”

Na temelju članka 74. stavaka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), a u svezi s člankom 17. Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove “Športski objekti Korčula”, Gradonačelnik Grada Korčule dana 31. siječnja 2012. godine donio je

O D L U K U
o određivanju plaće zaposlenicima Ustanove „Športski objekti Korčula“

Članak 1.

Plaća zaposlenicima u Ustanovi “Športski objekti Korčula”, u što se uključuje i ravnatelj, određuje se umnoškom koeficijenta složenosti i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 2.

Osnovica za obračun plaće određuje se u visini 5.623,30 kn (bruto).

Članak 3.

Koeficijent složenosti zaposlenicima Ustanove utvrđuje se u sljedećim visinama:

  1. Ravnatelj Ustanove – 1,70
  2. Voditelj tehnike – 1,45
  3. Referent za knjigovodstvene poslove – 1,00
  4. Domar – 0,85.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Gradskog poglavarstva, KLASA: 022-05/09-03/142, URBROJ: 2138/01-02-00-1, od 4. lipnja 2009.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 120-01/12-01/01
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 31. siječnja 2012.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.