Odluka o organiziranju naplate parkiranja na javnim parkiralištima

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 022-05/10-01/03
URBROJ: 2138/01-02-10-1
Korčula, 8. siječnja 2010. 

Na temelju članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) a u svezi s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, donosi se

O D L U K A
o organiziranju naplate parkiranja na javnim parkiralištima

I.

            Ovom se Odlukom sukladno Zaključku Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2139/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, i Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Korčuli («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 3/07) određuju parkirališna mjesta na kojima će se vršiti naplata parkiranja, vrijeme ograničenja naplate parkiranja te cijena parkirane karte.

            Organizator parkiranja u smislu ove Odluke je KTD «Hober» d.o.o.

II.

            Naplata parkiranja se uvodi na 33 parkirna mjesta na Obali korčulanskih brodograditelja, u Korčuli, ispred ex restorana Liburna (25 + 8), na parkirnim mjestima označenim vodoravnom signalizacijom.

            U broj parkirnih mjesta ne uračunavaju se dva mjesta rezervirana za invalide i dva mjesta za opskrbu.

III.

              Naplata parkiranja će se vršiti automatskim sustavom (što uključuje plaćanje mobilnom telefonijom),  s tim da dok se ne uvede automatski sustav, organizator parkiranja, naplatu parkiranja može vršiti na prodajnom mjestu ili putem blok-uplatnice. 

IV.

          Vrijeme ograničenja naplate se utvrđuje tako da će se naplata parkiranja vršiti:   

  1. u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja, od 06.00 do 20.00 sati, osim subote gdje će se naplata vršiti od 6.00 do 16.00 sati, a nedjeljom i blagdanima naplate parkiranja nema;
  2. u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, od 06.00 do 24.00 sata.

          Vrijeme ograničenja naplate parkiranja iz stavka 1. ove Odluke može se promijeniti odlukom Gradonačelnika, na prijedlog organizatora parkiranja.

V.

            Cijena parkirne karte se određuje u iznosu od 10,00 kn/sat koji će se primjenjivati u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, a 5,00 kn/sat u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

            Visina cijene parkiranja iz stavka 1. može se promijeniti odlukom Gradonačelnika, na prijedlog organizatora parkiranja.

VI.

            Organizator parkiranja dužan je prije početka naplate parkiranja postaviti odgovarajuću okomitu prometnu signalizaciju (na 4 mjesta, po dva sa svake strane) kojom se obavještava javnost da se radi o parkiralištu gdje se vrši naplata parkiranja, vrijeme naplate parkiranje te cijena parkiranja.

VII.

            Organizator parkiranja je dužan:  

  1. dok se ne uvede automatska naplata, da naplatitelji parkiranja budu uniformirani cijelo vrijeme (ljetna i zimska uniforma), uz obvezu da se na uniformi obvezno vidi naziv organizatora parkiranja, a što važi i za kontrolora naplate parkiranja (kod automatskog sustava naplate);
  2. održavati čistim i urednim javno parkiralište iz točke II. ove Odluke;
  3. održavati vodoravnu i okomitu signalizaciju na javnom parkiralištu iz točke II. ove Odluke u ispravnom i urednom stanju, poglavito da svake treće godine obnavlja vodoravnu signalizaciju, uključujući i mjesta rezervirana za invalide i za opskrbu.

VIII.

            Sve troškove vezani za uspostavu i održavanje sustava naplate parkiranja kao i troškove obavljanja organiziranja i naplate parkiranja iz ove Odluke snosi organizator parkiranja.

            Prihodi od naplate parkiranja na javnom parkiralištu iz točke II. ove Odluke pripadaju organizatoru parkiranja.

IX.

            Organizator parkiranja je dužan s naplatom parkiranja započeti najkasnije do 31. siječnja 2010. godine.

X.

            Organizator parkiranja je dužan uspostaviti automatsku naplatu parkiranja do 31. svibnja 2010. godine.

XI.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.