Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule

Na temelju članka 2., članka 5. stavka 1. i članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine donijelo

O D L U K U

o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Korčule (u nastavku teksta: Savjet), sastav, način i postupak izbora članova i njihovim zamjenika, mandat, konstituiranje, članova, djelokrug i način rada, suradnja, sredstva za rad, odnos Savjeta i Gradskog vijeća te Gradonačelnika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Članak 2.

Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Grada Korčule koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini, a u cilju osiguravanja utjecaja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranja i savjetovanje mladih u Gradu Korčuli sukladno zakonu i ovoj Odluci.

Članak 3.

Mladi u smislu ove Odluke su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Korčule koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo ima navršenih 15 do navršenih 30 godina te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta.

II. SASTAV SAVJETA

Članak 4.

(1) Savjet ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta  koji se biraju iz reda izabranih članova Savjeta.

(2) Članovi Savjeta imaju svoje zamjenike.

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.