Odluka o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 28/10), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je, na prijedlog Gradonačelnika, na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo

O D L U K U
o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje osnovica i koeficijent za obračun plaće Gradonačelniku i Zamjeniku gradonačelnika Grada Korčule (u nastavku teksta: dužnosnici) koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, tj. kroz radni odnos te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosu 4.630,14 kn bruto.

Članak 4.

Koeficijent iz članka 1. ove Odluke iznosi:

1. za obračun plaće Gradonačelnika – 4,15

2. za obračun plaće Zamjenika gradonačelnika – 3,52.

Članak 5.

Dužnosnik koji svoju dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te s aktima Grada Korčule, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Korčule, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.

Plaća se obračunava i isplaćuje mjesečno, istovremeno kada se obračunava i isplaćuje plaća službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Korčule, a ostvaruje se danom stupanja na dužnost sukladno zakonu, ukoliko se dužnosnik očituju sukladno zakonu da će svoju dužnost obavljati profesionalno.

Članak 7.

Rješenja o utvrđivanju, tj. visini plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik upravnog tijela Grada Korčule nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 120-01/10-01/01                                                                                    PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                                  GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. lipnja 2010.                                                                                 Lovro Krstulović, dr. stom.