Odluka o upravljanju mobilnom reciklažnom jedinicom za Grad Korčulu

KLASA: 406-01/21-01/03
URBROJ: 21138/01-01-21-1
Korčula, 14. travnja 2021.

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 78. stavka 1. točke 2. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnik Grada Korčule dana 14. travnja 2021. godine donio je

O D L U K U
o upravljanju mobilnom reciklažnom jedinicom za Grad Korčulu

Članak 1.

Grad Korčula je temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2021., referenti broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0026, proveo postupak jednostavne nabave za nabavu mobilne reciklažne jedinice za Grad Korčulu (MRJ), čija se nabava sufinancirala sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (cca 84,99 % opravdanih troškova nabave).

Nabavna vrijednost MRJ (tip TW 1) je 84.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 106.125,00 kn s PDV-om.

Članak 2.

Grad Korčula, kao vlasnik MRJ iz članka 1. ove Odluke, daje istu na upravljanje trgovačkom društvu KTD HOBER d.o.o., iz Korčule, Hrvatske bratske zajednice 69/II, OIB: 90015801532, u 100%-tnom vlasništvu Grada Korčule.

Odluku u cijelosti možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.