Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

KLASA: 120-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 25. siječnja 2021.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) te članka 78. stavka 1. točke 21. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 25. siječnja 2021. godine donio je

O D L U K U
o  utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Korčule

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule utvrđuje se u iznosu od 3.665,00 kn (bruto).

Članak 2.

Osnovica iz članka 1. ove Odluke primjenjivat će se na obračun plaće za mjesec siječanj 2021. godine.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule, KLASA: 120-01/20-01/01, URBROJ: 2138/01-02-20-1, od 6. svibnja 2020. („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 9/20).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj