Oznaka: odluka

Odluka o osnivanju kolegija Gradonačelnika_2012

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i 150/11) i članka 75. i 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana …

Priopćenje MPPI – racionalizacija obalnog putničkog pomorskog prometa

MPPI uputilo je priopćenje za javnost o planiranim mjerama za racionalizaciju obalnog putničkog pomorskog prometa. Priopćenje prenosimo u cijelosti.
U prilogu je očitovanje Grada Korčule na Prijedlog Odluke o održavanju državnih linija u javnom obalnom linijskom putničkom prometu, kao i zapisnik sa sastanka predstavnika Grada Korčule i MPPI koji je na tu temu održan 2.8.2012. u Zagrebu Više