Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2016. godinu

Na temelju članka 73. stavak 1. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni galsnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Glave II. točke 3. podtoče d) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2016. godini („Narodne novine“, broj 36/15), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule, gradonačelnik Grada Korčule dana 23. svibnja 2016. godine donio je

P L A N

aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2016. godinu

Cijeli tekst Plana možete vidjeti OVDJE.