Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Grada Korčule

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 74. stavka 1. točke 22. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2016. godini („Narodne novine“, broj 43/16), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule, gradonačelnik Grada Korčule dana  23. svibnja 2016. godine donio je

P L A N

operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Grada Korčule

I.

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Korčule u 2016. godini.

II.

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Grada Korčule (u nastavku teksta: Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN, br. 43/16) u dijelu koji se odnosi na područje Grada Korčule kao jedinice lokalne samouprave.

Ovim se Planom vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od požara Grada Korčula temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do donošenja ovog Plana.

Cijeli tekst Plana možete vidjeti OVDJE.