Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Grada Korčule

KLASA: 214-02/19-06/06
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 14. svibnja 2019.

P L A N
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Grada Korčule

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Korčule u 2019. godini.

Detaljnije o Planu možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.