Plan prijma u službu za 2020. godinu

KLASA: 100-01/20-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 16. travnja 2020.

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Korčule dana 16. travnja 2020. godine donio je

P L A N
prijma u službu za 2020. godinu

Plan možete pogledati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.