Plan prijma u službu za 2022. godinu

KLASA: 110-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula,  21. travnja 2022.

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnica Grada Korčule dana 21. travnja 2022. godine donijela je

P L A N
prijma u službu za 2022. godinu

Ovim Planom prijma u službu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule te potrebe za prijam službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2022. godini i potrebe za prijam vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Cjeloviti tekst Plana možete pročitati na poveznici.