Plan prijma u službu za 2023. godinu

KLASA: 110-01/23-01/00002
URBROJ: 2117-9-02-23-00001
Korčula,  30. ožujka 2023.

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnica Grada Korčule dana 30. ožujka 2023. godine donijela je

P L A N
prijma u službu za 2023. godinu

Ovim Planom prijma u službu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule te potrebe za prijam službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2023. godini i potrebe za prijam vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Plan prijma u službu za 2023. godinu možete preuzeti na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.