Plan vježbi civilne zaštite u 2016. godini

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 6. travnja 2016. godine donio je

P L A N

vježbi civilne zaštite u 2016. godini

I.

Slijedom zadaće donošenja plana vježbi civilne zaštite utvrđuje se plan vježbi civilne zaštite u 2016.

kako slijedi:

Naziv vježbe Evakuacija i spašavanje učenika i djelatnika iz zgrade Osnovne škole Petra Kanavelića u Korčuli
Vrijeme održavanja vježbe 29. listopada 2016.
Nositelj vježbe Grad Korčula
Financijska sredstva (procijenjeni iznos) za provedbu vježbe 3.000,00 kn
Lokacija održavanja vježbe Zgrada Osnovne škole Petra Kanavelića
Vrsta/tip vježbe Pokazna vježba
Sudionici vježbe Operativne snage sustava civilne zaštite Grada Korčule-druge službe prema dogovoru/potrebi
Elaborat vježbe Izrađuje radna skupina koju imenuje gradonačelnik, kao odgovorna osoba nositelja vježbe, u roku 30 dana od dana donošenja ovog Plana, a rok za izradu elaborata vježbe je najkasnije 30 dana do dana planiranog vremena održavanja vježbe

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-08/16-01/01

URBROJ: 2138/01-02-16-1

Korčula, 6. travnja 2016.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.