Plan vježbi civilne zaštite u 2021. godini

KLASA: 810-08/20-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 30. lipnja 2020.

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20) te Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine“, broj 49/16), gradonačelnik Grada Korčule dana 30. lipnja 2020. godine donio je

P L A N
vježbi civilne zaštite u 2021. godini

Tekst plana u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.