Poziv na sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule

KLASA: 810-01/17-01/08
URBROJ: 2138/01-03/1-19-4
Korčula, 2. kolovoza 2019.

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN, br.25/13 i 85/15) i članka 61. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN, br. 49/17) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule.

  II.

Svrha savjetovanja je pribavljane mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

III.

Savjetovanje traje 30 dana, od 3. kolovoza do 1. rujna 2019. godine.

IV.

Sastavni dio ove objave čine:
Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje – Prilog 1.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrta akta – Prilog 2.
Nacrt plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule (bez priloga).

V.

Ova objava s Prilogom 1 i 2 te Nacrtom plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

v.d. Pročelnik
Srđan Mrše, dipl. iur.