Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje

Priprema otvorenog postupka javne nabave radova: Uređenje Pijace u Pupnatu

KLASA: 960-03/19-01/06
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula,  20. veljače 2019.

Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P o z i v
Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima
za prethodno savjetovanje
za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova:
Uređenje Pijace u Pupnatu

Tekst Poziva u cijelosti možete pročitati ovdje.
Nacrt Dokumentacije o nabavi
Troškovnik
Glavni projekt-Arhitektonski projekt (Mapa 1)
Glavni projekt-Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije (Mapa 2)

STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU
Marko Trojan, ing. građ., voditelj