Poziv za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 14. kolovoza (srijeda) 2013. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/13-02/08
URBROJ: 2138/01-01-13-1
Korčula, 9. kolovoza 2013.

VIJEĆNICIMA
GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam žurno 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 14. kolovoza (srijeda) 2013. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 4. svečane sjednice Gradskog vijeća
  3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika(Covenant of Mayors)

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor, v.r.

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika

3. Političke stranke koje imaju vijećnike u GV

5. Gradski kotari i mjesni odbori

Materijali za sjednicu:

1. Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

2. Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

3. Zapisnik sa Okruglog stola u sklopu Meshartility projekta

4. Sporazum gradonačelnika

5. Pristupni obrazac

6. Pristupanje Sporazumu gradonačelnika

7. Priručnik za potpisnike sporazuma gradonačelnika