Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2010. godine.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Prijave se podnose on-line popunjavajući odgovarajuće obrasce koji su dostupni na internet stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Sve potrebne informacije i materijale možete naći na donjem linku:
PROGRAMI KOJI ĆE SE UVRSTITI, OSTALI UVJETI I POTREBNA DOKUMENTACIJA