Pravilnik o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja

Na temelju članka 62. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 74. stavka 1. točke 22. i 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13- pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 28. veljače 2018. godine donio je

P R A V I LN I K
o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja 

Članak 1.

(1) Gradonačelnik Grada Korčule (u nastavku teksta: gradonačelnik) odobrava dodjelu novčanih nagrada redovnim studentima za izvrsnost tijekom studiranja.
(2) Nagrade se odobravaju studentima koji su državljani Republike Hrvatske, a imaju prebivalište na području Grada Korčule u posljednjih pet godina računajući unatrag od dana objave natječaja na web stranici Grada Korčule.
(3) Nagrade se odobravaju na temelju izvrsnosti na studiju ostvarenima tijekom prethodne akademske godine.

Članak 2.

U svakoj kalendarskoj godini Grad Korčula dodjeljuje ukupno 10 novčanih nagrada za studente, temeljem provedenog natječaja sukladno ovom Pravilniku.

Članak 3.

(1) Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti koji pohađaju neko od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (sveučilišta, veleučilišta, visoke škole i visoke privatne škole s pravom javnosti).
(2)  Na natječaju ne mogu sudjelovati studenti prvih godina studija te osobe koje se dodatno školuju.

Članak 4.

  • Prijave po natječaju za dodjelu novčanih nagrada studenti podnose na adresu: Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom „Prijava za nagradu za izvrsnost tijekom studiranja“.
  • Prijave se podnose u pisanom obliku na posebnom obrascu (prijavnica).

(3) Obrazac (prijavnica) biti će objavljen  na web stranici Grada Korčule zajedno s   natječajem.
(4) Ispunjeni obrazac (prijavnicu) potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:

  1. dokaz o državljanstvu (domovnica, važeća osobna iskaznica ili putovnica),
  2. potvrda o prebivalištu studenta na području Grada Korčule u posljednjih pet godina računajući unatrag od dana objave natječaja na web stranici Grada Korčule,
  3. potvrda obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuću akademsku godinu studija,
  4. potvrda o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene akademske godine studija.

(5) Dokazi iz točke a) i b) prethodnog stavka mogu se dostaviti u preslici, a dokazi iz točke c) i d) dostavljaju se u izvorniku.

Pravilnik možete pročitati na linku.