Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule_2012

Na temelju članaka 4. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 23/08 i 61/11), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10) i članka 19., 20., 21. i 22.  Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/10 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule dana 4. rujna 2012. godine donio je

P R A V I L N I K
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 10/10) u „Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule“, kao sastavnom dijelu Pravilnika, u Glavi III. – Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, redni broj 1, naziv radnog mjesta: „Pročelnik Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam“, u stavku: „Potrebno stručno znanje (uvjeti za radno mjesto)“, podstavak 1. mijenja se i glasi:

„-  magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke“.

Članka 2.

U Glavi IV. – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, redni broj 1, naziv radnog mjesta: „Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet“, u stavku: „Potrebno stručno znanje (uvjeti za radno mjesto)“, podstavak 1. mijenja se i glasi:

„- magistar struke ili stručni specijalist, građevinske, arhitektonske, pravne ili prometne struke“.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Korčule.

KLASA: 110-01/10-01/04
URBROJ: 2138/01-02-12-3
Korčula, 4. rujna 2012.

…..GRADONAČELNIK
Mirko Duhović. dipl. ing.

Ovaj je Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Grada Korčule dana 4. rujna 2012. godine te je stupio na snagu dana 12. rujna 2012. godine.

…..GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.