Proračun Grada Korčule za 2013. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), Gradsko vijeće
Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo

P R O R A Č U N
Grada Korčule za 2013. godinu