Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva i Izbornog povjerenstva

Korčula, 21. lipnja 2011. Gradsko izborno povjerenstvo donijelo je Rješenje o određivanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i Izbornog povjerenstva

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJ
GRAD KORČULA
Gradsko izborno povjerenstvo         

Broj: GIP – 6/2011
Korčula, 21. lipnja 2011.

Na temelju članka 26. i 27. Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/02, 1/07 i 10/10), Gradsko izborno povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E
o određivanju proširenog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva i Izbornog povjerenstva

 1. U prošireni sastav Gradskog Izbornog povjerenstva određuju se:

              1) IVAN ČENAN, predstavnik koalicije HDZ-a, HSS-a, HSP-a

              2) OLGA RADOVANOVIĆ, predstavnica koalicije HDZ-a, HSS-a, HSP-a

              3) MLADENKO ŽIVKUŠIĆ, predstavnica koalicije HDZ-a. HSS-a, HSP-a

              4) LUCA JURJEVIĆ, predstavnica SDPH-a

              5) TODOR LOZICA, predstavnik SDPH-a

    te njihovi zamjenici:

              1) FRANO RADOVANOVIĆ, predstavnik koalicije HDZ-a, HSS-a, HSP-a

              2) LAUS TANI, predstavnik koalicije HDZ-a, HSS-a, HSP-a.

 2. U prošireni sastav Izbornog povjerenstva određuju se:

               1) MATE KURTOVIĆ. predstavnik koalicije HDZ-a. HSS-a, HSP-a

               2) PETAR ŠEGEDIN, predstavnik koalicije HDZ-a, HSS-a, HSP-a

    te njihovi zamjenici:

              1) ALEN TOMAŠIĆ, predstavnik koalicije HDZ-a, HSS-a, HSP-a.                                                     

                                            ZAMJENIK PREDSJEDNICE:
                                                          Željko Nobilo