Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija

KLASA: 013-03/20-01/04
URBROJ: 2138/01-2-20-1
Korčula, 24. studenog 2020.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 21. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18), te članka 32. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 08/20), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija

  1. U Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija imenuju se:
    1. Željka Marunović, predsjednica
    2. Luca Tvrdeić, član
    3. Magdalena Borčić, član.
  2. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.
  3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Rješenje možete pročitati na poveznici.