Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Korčule dana 12. lipnja 2015. godine donio je

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

1. JULIJANA PRIŽMIĆ, ViSS, odgajateljica, s 28 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula.

2. Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu dana 15. lipnja 2015. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja, na koji se je javila jedna kandidatkinja, Julijana Prižmić, trenutno v.d. ravnateljice.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula je na sjednici 8. lipnja 2015. godine utvrdilo da kandidatkinja Julijana Prižmić ispunjava sve uvjete natječaja i ispunjava uvjete za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula.

Upravno vijeće je predložilo Julijanu Prižmić za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula.

Imenovana ravnateljica ispunjava uvjete natječaja glede stručne spreme i potrebnog radnog staža (najmanje 5 godina) u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno uvjete koje Zakon propisuje za ravnatelja.

Stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba. Nezadovoljni kandidat ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule i u roku 15 dana od dana primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti sudski (radni) spor pred Općinskim sudom u Dubrovniku-Stalna služba u Korčuli.

KLASA: 013-03/15-01/14

URBROJ: 2138/01-02-15-2

Korčula, 12. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.