Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva

Na temelju članka 34. stavka 3.  Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/14) te članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 17. rujna 2015. godine donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva

1. U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule imenuju se:

–  MIRJANA BURICA ŽUVELA, dipl. iur., za predsjednicu,

–  ŽELJKO DADIĆ, dipl. iur., za potpredsjednika,

–  ŽELJKO BILIŠ, dipl. iur., za član,

–  FILIP ČULIĆ, dipl. iur., za člana,

–  IVANA FABRIS, dipl. iur., za člana.

–  SANJA TOMAŠIĆ, za člana.

2. Izborno povjerenstvo:

– brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

– obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora za članove vijeća,

– propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća,

– propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora i druge potrebite upute za provedbu izbora,

– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

– određuje biračka mjesta,

– imenuje i raspušta biračke odbore,

– nadzire rad biračkih odbora,

– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

– nadzire pravilnost izborne promidžbe,

– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

– obavlja i druge poslove određene zakonom i Odlukom o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se „Službenom glasniku Grada Korčule“ i internetskoj stranici Grada Korčule.

KLASA: 013-03/15-01/19
URBROJ: 2138/01-02-15-2
Korčula, 17. rujna 2015.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.