Rješenje o izboru članova Odbora za javna priznanja, 21.12.2011.

Na temelju članka 31., članka 47. i i 156. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/01, 6/02, 4/03 i 1/05) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Odbora za javna priznanja