Suglasnost Dječjem vrtiću Korčula na upis za pedagošku godinu 2012./2013.

KLASA: 601-01/12-01/06
URBROJ: 2138/01-02-12-2
Korčula, 23. travnja 2012.

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 6/09) a u svezi s člankom 43. točkom 2. podstavkom 5. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Gradonačelnik Grada Korčule donosi

O D L U K U

Daje se prethodna suglasnost Dječjem vrtiću Korčula na upis za pedagošku godinu 2012/2013. u pedagoškim jedinicama Korčula, Lumbarda, Žrnovo, Račišće, Pupnat i Čara, i to:

 • desetsatni-cjelodnevni jaslički program – do 24 djece (dvije skupine)
 • desetsatni-cjelodnevni vrtićki program – do 62 djece (tri skupine)
 • šestsatni program s jednim obrokom – do 23 djece (jedna skupina)
 • petiposatni program bez obroka (područni vrtići) – do 100 djece (pet skupina)
 • posebni programi:
  • sportski program – do 15 djece
  • rano učenje stranog jezika – do 15 djece.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

 1. Dječji vrtić Korčula, Korčula, Pelavin mir bb
 2. Tajništvo
 3. JUO – Pismohrana

Komentiraj