Suglasnost za provedbu projekta “Biciklistička staza Marmontov put”

Temeljem članka 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine dalo

S U G L A S N O S T

za provedbu projekta “Biciklistička staza Marmontov put”

Naziv projekta:

Biciklistička staza Marmontov put

Naziv korisnika:

Grad Korčula

Kratki opis projekta:

Cilj projekta “Marmontov put” je poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo Grada Korčule kroz razvoj biciklističke infrastrukture. Projekt se provodi na području naselja Žrnovo (1.368 stanovnika) i Pupnat (391 stanovnik). Navedena naselja čine dio Grada Korčule koji ima ukupno 5.663 stanovnika prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Kroz projekt će se urediti nova biciklistička staza u dužini od 5,53 km na relaciji Žrnovo – Pupnat i to će biti prva uređena biciklistička staza na području Grada Korčule. Marmontov put prolazi česticama zemlje: k.č. 10324 K.O. Žrnovo, k.č. 4903/1 K.O. Pupnat i k.č. 4915 K.O. Pupnat koje su javno dobro u neotuđivom vlasništvu Grada Korčule. Danas je to makadamski put u vrlo lošem stanju. Uništen je zbog odrona kamenja i niskog raslinja koje raste na njegovim rubovima. S obzirom da buduća biciklistička staza povezuje dva naselja u unutrašnjosti otoka  Korčule (Žrnovo i Pupnat) projekt doprinosi ujednačenom razvoju naselja i ravnomjernijoj prostornoj distribuciji turističke potražnje.

Marmontov se put proteže duž Pelješca te se nastavlja na otok Korčulu. Njegov je tvorac Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont (1774. – 1852.), francuski general i maršal u službi Napoleonove  vojske te vojni zapovjednik Dalmacije.

Marmontov put prolazi pitomim krajolikom koji je karakterističan za središnji dio otoka Korčule. Vijuga brežuljcima po kojima raste autohtono aromatično bilje, ali i pored kultiviranih predjela s maslinama i vinogradima. Biciklistička staza „Marmontov put“ je projektirana  tako da svojim vizualnim profilom i ugrađenim materijalima što manje zadire u prirodni krajolik. Isto tako, elementi tlocrtne geometrije i niveleta vođeni su s namjerom što boljeg praćenja topografskih karakteristika terena kako bi se količine iskopa i nasipanja materijala svele na najmanju moguću mjeru. Iz tog razloga trasa biciklističke staze najvećim dijelom prati postojeći makadamski put u širini od 3 metra.

Cijela će se zona opremiti urbanom opremom koja uključuje klupe za odmaranje od lokalnog kamena, koševe za otpad, informacijske  ploče i putokaze izrađene od drvenih dasaka. Projektom je predviđeno uređenje 7 odmorišta na atraktivnim lokacijama na raznim dijelovima staze. Na informacijskim punktovima će se na sažet i zanimljiv način interpretirati prirodna i kulturna baština.

Projektantska cijena investicije je 1.671.487,10 HRK + PDV.

Cijeli tekst Suglasnosti možete vidjeti OVDJE.

Komentiraj