Zaključak o davanju suglasnosti na Geodetski elaborat

KLASA: 940-02/20-01/08
URBROJ: 2138/01-01-20-2
Korčula, 14. listopada 2020.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 22. te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 28. sjednici održanoj dana 14. listopada 2020. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Geodetski elaborat

  1. Daje se suglasnost na Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru u svrhu provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice izrađen u kolovozu 2020. od strane GAUSS d.o.o. za geodetske poslove, Put Sv. Lovre 30, Split (Broj elaborata PR. 82/2020-A).
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.