Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2013. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11 i 3/13), a u svezi s člankom 49. stavkom 2. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2013. godinu

1. Daje se suglasnost na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2013. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/13-01/05
URBROJ: 2138/01-01-13-2
Korčula, 16. travnja 2013.

…………PREDSJEDNIK
……..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.