Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2015. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/1, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 51. stavkom 2. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/1, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 51. stavkom 2. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“

za 2015. godinu

1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2015. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 620-01/15-01/03

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 2. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.