Zaključak o objavi poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 8/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanom dana 3. ožujka 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

 1. Objavljuje se javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule, u tekstu radnog materijala (prijedloga poziva), koji je sastavni dio ovog Zaključka.

2. Za objavu javnog poziva i prikupljanje prijedloga zadužuje se Tajništvo Grada Korčule.

 3. Ovaj Zaključak stupa  na snagu danom donošenja.

 KLASA: 021-05/10-03/ 03                                                                      PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 3. ožujka 2010.                                                                   Lovro Krstulović, dr. stom.