Zaključak o pokretanju postupka za usklađenje odredbi Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”_2012

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2012. godine donijelo Z A K L J U Č A K Nalaže se Upravnom vijeću …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Nalaže se Upravnom vijeću Ustanove “Športski objekti Korčula” da pokrene postupak za usklađenje odredbi Statuta Ustanove koje se odnose na imenovanje ravnatelja sukladno Zakonu o ustanovama, kao i drugih odredbi Statuta za koje smatraju potrebnim da se neka pitanja koje uređuje Statut drukčije riješe, usklade s zakonima i drugim propisima, odnosno nomotehnički poboljšaju, pa u skladu s time mogu se donijeti izmjene i/ili dopune ili novi Statut, uz suglasnost Osnivača, tj. Gradskog vijeća.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 040-01/12-01/02
URBROJ: 2138/01-01-12-1
Korčula, 3. prosinca 2012.

POTPREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marinko Pažin