Zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

KLASA: 406-07/22-01/03
URBROJ: 2117-9-02-22-8
Korčula, 08. prosinca 2022. god.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 78. stavka 1. toč. 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule donosi

Z A K L J U Č A K
o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina
usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

I. Poništava se u cjelosti Javni natječaj za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom) KLASA: 406-07/22-01/03 URBROJ: 2117-9-02-22-02, raspisan dana 10. listopada 2022. godine.
II. O poništenju natječaja, ponuditelji natječaja će se obavijestiti pisanim putem.
III. Uplaćena jamčevina vratit će se najpovoljnijem ponuditelju na njegov bankovni račun u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka.
IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Grada Korčule.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.

Zaključak možete preuzeti na poveznici.