Zaključak o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja na javnim parkiralištima tvrtki KTD “Hober” d.o.o.

Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 4/04 i 2/07) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici …

Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 4/04 i 2/07) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2009. godine donijelo

 

Z A K L J U Č A K

1. Poslovi komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Korčule povjeravaju se KTD-u „Hober“ d.o.o. iz Korčule, kao trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Korčule osnovanom za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti. 

2. Gradonačelnik će sukladno ovlastima, a sukladno člancima 2. 3. i 7. Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Korčuli («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 3/07), odrediti parkirališna mjesta na kojima će se uvesti naplata parkiranja, vrijeme ograničenja naplate parkiranja te cijenu parkirne karte.

 3. KTD „Hober“ d.o.o., kao organizator parkiranja u smislu točke 1. ovog Zaključka, dužan se je pridržavati odluka Gradonačelnika iz točke 2. ovog Zaključka, kao i odredbi Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Korčuli. 

4. Ovaj Zaključak važi dok Gradsko vijeće ne donese drukčiju odluku o načinu obavljanja predmetne komunalne djelatnosti.

5. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/07-03/26, URBROJ: 2138/01-1-07-1, od 12. srpnja 2007. godine.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 

KLASA: 021-05/09-03/33                                                                                   PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-09-1                                                                               GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 4. prosinca 2009.                                                                          Lovro Krstulović, dr. stom.